main

login join
  이쁜여우 ::  천국은 갈지 안 갈지 모르겠지만 군대는 안 감

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000px" class="pic_bg __se_tbl_ext" id="pic_top" style="clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: dotum, AppleGothic, tahoma, Verdana, Arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td align="center" style="line-height: 19px; margin: 0px;">
<article id="article" style="margin: 20px 0px 15px; width: 1000px; max-width: 1000px; text-align: left; overflow: hidden;">
<br>

https://link.fmkorea.com/link.php?url=https%3A%2F%2Fnews.nate.com%2Fview%2F20191107n12664<br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;">종교적 신념을 이유로 입영을 거부한 20명에게 법원이 모두 무죄를 선고했다.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;">창원지법 형사1부(류기인 부장판사)는 7일 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 오승헌(35) 씨 등 '여호와의 증인' 신도 18명에 대한 파기환송심에서 징역형을 선고한 원심판결을 깨고 전원 무죄를 선고했다.</span>

</td></tr></tbody></table>

<br>

서울마사지
창원마사지
마산마사지
김해마사지
원주마사지
인천마사지
경기마사지

<table class="pic_bg __se_tbl_ext" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000px" style="clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: dotum, AppleGothic, tahoma, Verdana, Arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td align="center" style="line-height: 19px; margin: 0px;">
<article style="margin: 20px 0px 15px; width: 1000px; max-width: 1000px; text-align: left; overflow: hidden;">
<br>

https://link.fmkorea.com/link.php?url=https%3A%2F%2Fnews.nate.com%2Fview%2F20191107n12664<br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;">종교적 신념을 이유로 입영을 거부한 20명에게 법원이 모두 무죄를 선고했다.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, 'Nanum Barun Gothic', ‘Roboto’, '‘Droid Sans’', sans-serif; font-size: 15px;">창원지법 형사1부(류기인 부장판사)는 7일 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 오승헌(35) 씨 등 '여호와의 증인' 신도 18명에 대한 파기환송심에서 징역형을 선고한 원심판결을 깨고 전원 무죄를 선고했다.</span>

</td></tr></tbody></table>

<br>

서울마사지
창원마사지
마산마사지
김해마사지
원주마사지
인천마사지
경기마사지

name   pass     
prev   1년에 1만9천여곳 파산…中 좀비기업에 잇딴 사망선고 장주차
next   “부끄러워서”…출산한 아기 세탁기 속에 넣은 30대 여성 장주차

list write reply modify delete


Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by ikkelim
main